Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών δημιουργούν πληροφορίες βοηθώντας τους πελάτες μας να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να επωφεληθούν από τα γεωγραφικά τους δεδομένα.

Στην POLINDE Σύμβουλοι Μηχανικοί παρέχουμε υπηρεσίες ΓΣΠ για την υποστήριξη και διαχείριση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής ενός έργου, όπως:
  • Συλλογή γεω-χωρικών δεδομένων και εμπλοκή ενδιαφερόμενων φορέων
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεσιακών χωρικών βάσεων δεδομένων
  • Ανάπτυξη εργαλείων ΓΣΠ, διαδικτυακών ερωτηματολογίων, εφαρμογών Web ΓΣΠ και στατιστικών εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων
  • Εκπαίδευση συστημάτων ΓΣΠ, συντήρηση και υποστήριξη
Polinde
© 2024