Εθνικό Σχέδιο Μεταφορών της Ελλάδας (Ελλάδα)

2017 - 2017


Ο σκοπός του Έργου είναι να αποτελέσει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη των υποδομών και υπηρεσιών του μεταφορικού συστήματος της Ελλάδας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η οποία θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα του τομέα μεταφορών της χώρας. Η ΠΟΛΙΝΔΕ ανέλαβε τη διεξαγωγή διεξοδικών ερευνών πεδίου (περί τις 22000 συνεντεύξεις) με βασικό στόχο τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων κυκλοφορίας τυπικής περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, οι έρευνες περιλάμβαναν συνεντεύξεις των μετακινούμενων και κυκλοφοριακές μετρήσεις σε επιλεγμένες θέσεις και κόμβους του οδικού, σιδηροδρομικού, θαλάσσιου και αεροπορικού δικτύου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμονόμηση του κυκλοφοριακού μοντέλου (σε επίπεδο ΕΜΗΚ).

Πελάτης:

ΣΥΣΤΕΜΑ Μελετητική (Τελικός Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)

Polinde
© 2024