Οδοποιία

Οι οδικές υποδομές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των αστικών και περιφερειακών περιοχών. Οι μελέτες οδοποιίας περιλαμβάνονται στη διαδικασία σχεδιασμού. Ο προκαταρκτικός και τελικός σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη τον χρόνο και το κόστος. Τα κύρια ζητήματα που διερευνώνται σε αυτές τις μελέτες είναι η οδική ασφάλεια, η σκοπιμότητα και η βιωσιμότητα του σχεδιασμού καθώς και ο κοινωνικός αντίκτυπος. Στα έργα μας εξετάζονται όλοι οι τύποι νέων οδικών υποδομών καθώς και η αναβάθμιση των υφιστάμενων οδικών υποδομών τόσο σε αστικό όσο και σε υπεραστικό περιβάλλον υπό διαφορετικές εδαφικές συνθήκες.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
  • Σχεδιασμός και Μελέτη Οδικών Έργων
  • Σήμανση και Ασφάλεια
  • Σχεδιασμός Οδοστρώματος
  • Μελέτη Αποχέτευσης- Αποστράγγισης Ομβρίων Υδάτων
  • Μελέτη Σιδηροδρομικών Έργων
Polinde
© 2024