Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός

Οι μελέτες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν όλα τα μέσα μεταφοράς (για επιβάτες και φορτία) σε επίπεδο δήμου, περιφέρειας ή χώρας.

Στο πλαίσιο των μελετών αυτών, γίνεται ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και προσομοίωσή της μέσω κατάλληλων λογισμικών. Μετά την κατάλληλη συλλογή κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, δεδομένων χρήσης γης και υποδομής δικτύου μεταφορών, αναπτύσσονται τα σχετικά κυκλοφοριακά μοντέλα που αντικατοπτρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση και εκτιμούν τη ζήτηση στο δίκτυο μεταφορών για διάφορους χρονικούς ορίζοντες και σενάρια.

Στις μελέτες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
  • Μελέτες Σκοπιμότητας
  • Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
  • Κυκλοφοριακά Μοντέλα
  • Μελέτες Διαχείρισης Στάθμευσης
Polinde
© 2024