Αξιολόγηση ωριμότητας συστημάτων ICT (Information and Communication Technology) για τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Ελλάδα)

2019 - 2019


Αυτό το έργο ασχολείται με την αξιολόγηση της ωριμότητας των συστημάτων ICT (Information and Communication Technology) και της στρατηγικής για τον Aυτοκινητόδρομο Αιγαίου από τα μέσα Απριλίου 2019 έως τα μέσα Ιουνίου 2019. Η ΠΟΛΙΝΔΕ πραγματοποίησε υψηλού επιπέδου ανάλυση για την υποδομή, τις εφαρμογές, τη συντήρηση , τους πόρους και τις διαδικασίες. Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη αξιολόγηση ωριμότητας και αναπτύχθηκαν προτάσεις υψηλού επιπέδου για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στις τρέχουσες αλλά και στις μελλοντικές επιχειρησιακές προκλήσεις στους ακόλουθους τομείς: Οργάνωση ICT, επιχειρησιακή ιδέα ICT και διακυβέρνηση ICT. Πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση διαχείρισης για τα συστήματα δικτύου και αποθήκευσης. Η ανάλυση βασίστηκε στη μεθοδολογία COBIT, τροποποιήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της εταιρίας και αξιολόγησε εάν το τμήμα ICT «ευθυγραμμίζεται με την επιχείρηση, επιτρέπει την επιχείρηση και μεγιστοποιεί τα οφέλη, αν οι ICT χρησιμοποιούνται σωστά και οι κίνδυνοι ICT αντιμετωπίζονται επαρκώς ".

Πελάτης:

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.

Polinde
© 2024