Μελέτη Αναβάθμισης Κυκλοφοριακού Μοντέλου Αττικής Οδού

2009 - 2017


Από το 2009 και για διάφορα έτη μετά (2010, 2012, 2014, 2017) η ΠΟΛΙΝΔΕ έχει αναλάβει την επικαιροποίηση του κυκλοφοριακού προτύπου της Αττικής Οδού προκειμένου να γίνουν οι προβλέψεις των κυκλοφοριακών φόρτων για επιλεγμένα έτη. Στο πλαίσιο αυτό έγινε η Συλλογή και Επεξεργασία Κυκλοφοριακών Δεδομένων, Ετήσια Επικαιροποίηση Μοντέλου, Βαθμονόμηση Μοντέλου, Ανάπτυξη Μελλοντικού Μοντέλου - Μεθοδολογία και Παραδοχές Προβλέψεων, Διαμόρφωση Τελικών Κυκλοφοριακών Φόρτων & Εσόδων Διοδίων.

Πελάτης:

Αττική Οδός Α.Ε.

Polinde
© 2024