Κυκλοφοριακή Μελέτη και Τελική μελέτη τριών κόμβων της πόλης της Νάουσας

2010 - 2011


Το έργο αυτό περιλάμβανε την απογραφή του οδικού δικτύου στην πόλη της Νάουσας και την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν για τον εντοπισμό των σημαντικότερων ζητημάτων, με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στάθμευσης. Στο πλαίσιο του έργου εξετάστηκαν οι μετακινήσεις πεζών και πραγματοποιήθηκαν τελικές μελέτες τριών κόμβων. Πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτη στάθμευσης και προτάθηκαν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κυκλοφοριακά μέτρα. Όλες οι εναλλακτικές εκτιμήθηκαν με τη χρήση του Μικροσκοπικού Κυκλοφοριακού Μοντέλου (TransModeler).

Πελάτης:

Δήμος Ηρωικής πόλης Νάουσας

Polinde
© 2024