Εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου - προβλέψεις κυκλοφοριακού φόρτου στον Βόρειο Oδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος (Ελλάδα)

2018 - 2019


Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση κυκλοφοριακού μοντέλου- πρόβλεψη κυκλοφοριακού φόρτου στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), για εναλλακτικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά δρόμου για τα έτη πρόβλεψης (2025, 2035, 2045 & 2055). Το κυκλοφοριακό μοντέλο αναπτύχθηκε με τη χρήση του λογισμικού VISUM. Ως περιοχή μελέτης θεωρήθηκε όλο το νησί (Κρήτη), το οποίο χωρίστηκε σε κυκλοφοριακές ζώνες, ενώ τα λιμάνια και τα αεροδρόμια θεωρήθηκαν εξωτερικές ζώνες.

Πελάτης:

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Polinde
© 2024